News & Event :

MOU Signing Ceremony: CENTRAL MOU Signing Ceremony: CENTRAL GROUP&MSME/ACCSC On 26th October 2015, Martin de Tours School of Management... More detail
Cooperative Education Competition:... Cooperative Education Competition: Congratulations to Ms. Monthira Batch2 Cooperative Education Competition: Congratulations... More detail
MOU Signing Ceremony: SUKOSOL hotels,... MOU Signing Ceremony: SUKOSOL hotels, OSOTSPA, TARNTANA & ACCSC Assumption University : 15 MAY 2015 ACC School of Commerce conducted MOU signing ceremony... More detail
Srithai Superware Plc: 2 New Job... Srithai Superware Plc: 2 New Job Positions Available! รับสมัครพนักงานบ... More detail

En elit videolar burada porno , Kalitenin tek adresi sadece sikiş izleyin, Reklamsız denince aklan gelen tek porno izle me site

Srithai Superware Plc: 2 New Job Positions Available!

รับสมัครพนักงานบัญชีทั่วไป 2 ตำแหน่ง

เพศ                      ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25  ปีขึ้นไป

ระดับตำแหน่งงาน    พนักงานบัญชีทั่วไป

อายุงาน                 หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระดับการศึกษา        ปริญญาตรี สาขาบัญชี

หน้าที่งาน            

             1. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการปิดบัญชีประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน
                (งบดุล งบกำไรขาดทุน) และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ

             2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

             3. มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและปิดบัญชีผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Oracle จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

             4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย จะไดรับพิจารณาเป็นพิเศษ

             5. มีประสบการณ์ในการติดต่อกับผู้สอบบัญชีภายนอก และเจ้าหน้าที่สรรพากร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

             6. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติส่วนตัว   

             1. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปได้ดี โดยเฉพาะ excel 

             2. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

             3. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ 

             4. มีแนวคิดวิเคราะห์ มีการสื่อสารที่ดี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

             5. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถทำงานในภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

             6. มีทักษะในตรวจสอบการทำงานและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj